DJELATNICI PROSVJETNO - KULTURNOG CENTRA MAĐARA U RH

 

RAVNATELJ I STRUČNI SURADNICI

Janoš Andoči, prof.

ravnatelj

ravnatelj@pkcm.hr  

Erna Varga, dipl. pedagog

stručni suradnik pedagog

pkcm.pedagog@skole.hr

Kristina Akerman, dipl. oec.

Kristina Akerman, dipl. oec.

stručni suradnik pedagog

akerman.kristina@gmail.com

Diana Dorkić , mag. bibl. et mag. philol. croat.

stručni suradnik knjižničar

pkcm.knjiznica@skole.hr

Evelin Kantor

administrator

kultura.hmomk@pkcm.hr

 

NASTAVNICI / UČITELJI U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Kristina Akerman, dipl. oec.

nastavnica ekonomske grupe predmeta

akerman.kristina@gmail.com

Robert Almaši, dipl. teolog

učitelj katoličkog vjeronauka

 

Tünde Angster Barač, dipl. oec.

nastavnica ekonomske grupe predmeta i informatike

tnde.angster@skole.hr

Ana Kerovec, mag.oec.  

strukovni učitelj kuharstva

 

Venesa Benić, dipl. oec.

nastavnica ekonomske grupe predmeta

venesa.benic@skole.hr

Adela Fehir, mag. educ. philol. hung. i croat.

nastavnik hrvatskog jezika

adela.fehir@skole.hr

Mirela Berlančić, prof.

nastavnica hrvatskog jezika

mirela.berlancic@gmail.com

Attila Bognar, prof.

nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture

attila79bognar@gmail.com

Kristian Boni, mag. mus.

nastavnik glazbene umjetnosti

kristian.boni@skole.hr

Dalia Dalmatin, prof.

nastavnica  njemačkog  jezika

dalmatin83@gmail.com

Nikolett Ferenczy, mag. educ. philol. hung.

nastavnica mađarskog jezika

 ferenczynikolett@gmail.com

Erne Gordoš, prof.

nastavnik matematike

erne.gordos@gmail.com

Erzsébet Kanalas, prof.

nastavnica njemačkog jezika

erzsebet.kanalas@live.com

Zorica Karan, prof.

nastavnica psihologije

zorica.karan@gmail.com

Viktoria Kelemen, mag. prim. educ..

učiteljica razredne nastave

torizs.viktoria@gmail.com

Kettős Attila, dipl. teolog

učitelj reformatskog vjeronauka

attila.kettos@skole.hr

Đurđica Kontra – Čapo, dipl. oec.

nastavnica ekonomske grupe predmeta

kontracapo@gmail.com

Andrea Kovačević, mag. hist.

Viola Varga, mag. educ. hist. (zamjena)

nastavnica povijesti

andrea.kovacevic5@skole.hr

Izabella Král, nast.

učiteljica razredne nastave

kral.izabella@skole.hr

Bandi Kučera, mag. math. et phys.

nastavnik matematike i fizike

bandi.kucera@skole.hr

Betilija Kučera, mag. biol. et chem.

nastavnica biologije i kemije

betilija.kucera@skole.hr

Tajana Matošić, prof.

Luka Krupa, mag. educ. philol. croat. et hist. (zamjena)

nastavnica hrvatskog jezika

tajana.matos@gmail.com

Attila Oroš, prof.

nastavnik engleskog jezika i povijesti

orosattila1985@gmail.com

Andrea Pajrok, mag. geogr.

nastavnica zemljopisa

p.anci@freemail.hu

Katarina Zaradić, mag. educ. philol. franc.

nastavnica francuskog jezika

 

Kinga Samu-Koncsos, mag. educ. philol. hung.

nastavnica mađarskog jezika i filozofije

koncsoskinga@gmail.com

Petar Sen, dipl. teolog

učitelj reformatskog vjeronauka

ref.hrastin@os.t-com.hr

Lidija Taus, prof.

Brigita Miling, prof. (zamjena)

nastavnica engleskog i njemačkog jezika

lidijataus@gmail.com

Silvija Tot, prof.

nastavnica engleskog jezika

silvija.tot1@gmail.com

Ilona Trnko, nast.

učiteljica razredne nastave

ilona.trnko@skole.hr

Timea Vučenović Belašić, prof.

nastavnica zemljopisa i likovne umjetnosti

 vucenovicbelasictimea@gmail.com

 

VANJSKI SURADNICI

Marina Šutalo, prof.

Ante Pavelić,
Mag. educ. class. et Croat. lat.
(zamjena)

nastavnica/k latinskog jezika

 

 

ODGOJITELJICE

Emese Ferenc – Ilić

odgojiteljica

 

Izabela Katić

odgojiteljica

 

Jolanka Kun

odgojiteljica

 

Eva Perković

odgojiteljica – voditeljica vrtića

 pkcm.vrtic-bobita@skole.hr

 

DJELATNICI UČENIČKOG DOMA

Dijana Markota, dipl. paed.

voditeljica učeničkog doma

dom-otthon.pkcm@skole.hr

Robert Andoči, prof.

odgojitelj

 

Annamária Juhász, dipl. psih.

odgojiteljica

 

Klaudia Baronji Kell, mag. ing. agr.

odgojiteljica

 

Melita Barčan

spremačica

 

Marijana Faraho

spremačica

 

Jožef Deže

noćni pazitelj

 

Lilla Dobo

noćni pazitelj

 

 

ADMINISTRATIVNI DJELATNICI

Ana Stanojevljević, dipl. iur.

tajnica

ana.stanojevljevic@skole.hr

Ana Šoltić, univ. bacc. oec.

računovotkinja

pkcm.knjigovodstvo@skole.hr

 

POMOĆNO – TEHNIČKO  OSOBLJE

Šandor Adam

domar

Eva Adam

spremačica

Snežana Tot

spremačica

Marko Barčan

vozač školskog autobusa

Ištvan Toriž

kuhar

Gloria Horvat

kuharica

Krisztian Thomajer

kuhar