Opća gimnazija podrazumijeva razmjernu zastupljenost svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, a izborna nastava od drugog razreda obvezni je dio nastavnog plana i programa.

 

Predmeti

I.

II.

III.

IV.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

Mađarski jezik

4

4

4

4

Prvi strani jezik

3

3

3

3

Drugi strani jezik

2

2

2

2

Latinski jezik

2

2

-

-

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

Likovna umjetnost

1

1

1

1

Psihologija

-

1

1

-

Logika

-

-

1

-

Filozofija

-

-

-

2

Sociologija

-

-

2

-

Povijest

2

2

2

3

Geografija

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

Fizika

2

2

2

2

Kemija

2

2

2

2

Biologija

2

2

2

2

Informatika

2

-

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

 

Izborna nastava

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Informatika

-

2

2

2

Ukupno:

36

37

37

36

 

Strukovnim obrazovanjem stječu se znanja, vještine i kompetencije potrebne tržištu rada s ciljem stručnog priznavanja kvalifikacija koje također pružaju mogućnost napretka u budućem obrazovanju.

Prednosti ovih programa, odnosno strukovnih kurikuluma su relativno visok udio općeobrazovnih i strukovno - teorijskih znanja iz određenog područja, uz stjecanje praktičnih vještina kako bi se učenici osposobili za obavljanje poslova određenog zanimanja, ali i nastavka obrazovanja na studiju.

Po završetku obrazovanja učenici se mogu zaposliti ili nastaviti obrazovanje na višim razinama, uz uvjet polaganja ispita državne mature.

 

Hotelijersko-turistički tehničar

 

Predmeti

I.

II.

III.

IV.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

Mađarski jezik

4

4

4

4

Prvi strani jezik

4

4

3

3

Drugi strani jezik

3

3

4

4

Treći strani jezik (Francuski jezik)

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

-

-

2

-

Povijest

2

2

2

-

Matematika

4

4

3

3

Računalstvo

-

2

2

-

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Povijest umjetnosti o kulturno-povijesna baština

-

-

-

2

Geografija

-

2

2

2

Poslovna psihologija s komunikacijom

-

2

-

-

Statistika

-

-

1

-

Knjigovodstvo s bilanciranjem

-

-

1

2

Ugostiteljstvo

3

-

-

-

Organizacija poslovanja poduzeća

-

3

2

3

Turizam i marketing

-

-

-

2

Biologija s ekologijom

2

-

-

-

Gospodarsko pravo

-

-

-

2

Prehrana i poznavanje robe

2

-

-

-

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

2

-

-

-

Praktična nastava – turizam

2

-

-

-

Praktična nastava

-

2

2

2

Ukupno:

37

37

37

38

Stručna praksa izvan škole (godišnje)

182

182

182

-

 

Ekonomist

Predmeti

I.

II.

III.

IV.

Općeobrazovni predmeti

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Mađarski (materinski) jezik

3

3

3

3

Strani jezik

3

3

3

3

Povijest

2

2

-

-

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Geografija

2

2

2

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Matematika

3

3

3

3

Kemija

2

-

-

-

Biologija

2

-

-

-

Obvezni strukovni predmeti

Osnove ekonomije

2

2

2

2

Statistika

-

-

2

-

Poslovne komunikacije

2

2

-

-

Komunikacijsko prezentacijske vještine

-

-

2

-

Osnove računovodstva

2

-

-

-

Računovodstvo troškova i imovine - 3 - -
Računovodstvo proizvodnje i trgovine - - 3 -
Poduzetničko računovodstvo - - - 4

Marketing

-

-

2

2

Bankarstvo i osiguranje

-

-

3

2

Tržište kapitala

-

-

-

2

Poduzetništvo

2

3

-

-

Vježbenička tvrtka

-

-

2

2

Društveno odgovorno poslovanje

-

2

-

-

Pravno okruženje poslovanja - - - 2

Informatika

2

2

-

-

Izborni predmeti

Obiteljski posao/Globalno poslovno okruženje

2

-

-

-

Osnove turizma/Uvod u poslovno upravljanje

-

2

-

-

Upravljanje prodajom/Računovodstvo neprofitnih organizacija

-

-

2

-

Analiza financijskih izvješća/Marketing usluga

-

-

-

2

Ukupno:

35

35

35

35

 

Programi obrazovanja u trogodišnjem trajanju pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i obrtništvu s primarnim ciljem pripreme učenika za rad u određenom zanimanju, uz naglasak na brzo uključivanje na tržište rada.

Prednosti ovih programa su relativno visok udio strukovno - teorijskih znanja iz određenog područja, uz stjecanje praktičnih vještina. Praktični dio programa ostvaruje se većim dijelom u radnom procesu, kod poslodavca te manjim dijelom u srednjoj školi.

Srednje obrazovanje učenika u trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Također, po završetku svoga obrazovanja učenik se može zaposliti ili steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja na višoj razini srednjeg obrazovanja uz polaganje dopunskih i/ ili razlikovnih ispita, a uz ispunjavanje određenih uvjeta i na visokim učilištima.

 

Kuhar

Predmeti

I.

II.

III.

Općeobrazovni predmeti

Hrvatski jezik

3

3

3

Mađarski jezik

3

3

3

Povijest

2

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

Etika/Vjeronauk

1

1

1

Strukovno-teorijski predmeti

Prvi stani jezik

2

2

2

Drugi strani jezik

2

2

2

Gospodarska matematika

2

2

2

Računalstvo

2

1

-

Povijest hrvatske kulturne baštine

-

-

2

Biologija s higijenom i ekologijom

1

2

-

Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća

-

2

2

Osnove turizma

2

-

-

Poznavanje robe i prehrana

2

2

2

Ugostiteljsko posluživanje

-

2

-

Kuharstvo

7

7

8

Ukupno:

31

31

31

Praktična nastava (tjedno)

8

8

8

Stručna praksa (godišnje)

182

182

-

 

Prodavač

Predmeti

I.

II.

III.

Općeobrazovni predmeti

Hrvatski jezik

3

3

3

Mađarski jezik

3

3

3

Strani jezik

2

2

2

Povijest

2

-

-

Geografija

-

2

-

Etika/Vjeronauk

1

1

1

Politika i gospodarstvo

-

-

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

Matematika

2

2

2

Osnove informatike

-

2

-

Strukovno-teorijski predmeti

Nabavno poslovanje

4

-

-

Poslovanje prodavaonica

1

-

-

Poznavanje robe

3

3

2

Prodajno poslovanje

-

3

-

Prodajna komunikacija

2

-

-

Poslovna dokumentacija

-

-

1

Osnove marketinga

-

2

-

Ponašanje potrošača

-

-

1

Izborni predmeti

Ekologija i održivi razvoj

2

-

-

Kreativnost u poslovanju

2

-

-

Aranžiranje i estetsko oblikovanje

-

2

-

Prezentacijske vještine

-

2

-

Upravljanje prodavaonicom

-

-

2

Odnos s kupcima

-

-

2

Ukupno:

29

29

23

Praktična nastava (tjedno)

4

7

14