OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Broj ponude

002/2017

 

1.

Podatci o školi:

Upisati tražene podatke

 

Ime škole:

PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH

Adresa:

DRINSKA 12A

Mjesto:

OSIJEK

Poštanski broj:

31 000

 

2.

Korisnici usluge su učenici:

trećeg (3. )

razreda

 

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja

 

a)        Škola u prirodi

                      6     dana                      5          noćenja

b)       Višednevna terenska nastava

                              dana                                  noćenja

c)        Školska ekskurzija

                              dana                                  noćenja

d)       Posjet

                              dana                                  noćenja

 

4.

Odredište:

Upisati područje ime/imena države/država

 

a)        u Republici Hrvatskoj

                  X                      

b)       u inozemstvo

 

 

5.

Planirano vrijeme realizacije

Od 14. travnja

do 21. travnja

2018.

 

(u predložena dva tjedna)

Datum Mjesec

Datum   Mjesec

Godina

 

6.

Broj sudionika

Upisati broj

 

a)        Predviđeni broj učenika

9

 

b)       Predviđeni broj učitelja

1

c)        Očekivani broj gratis ponuda

2

 

7.

Plan puta

Upisati traženo

 

         Mjesto polaska

Osijek

         Usputna odredišta

x

         Krajnji cilj putovanja

Orahovica

 

8.

Vrsta prijevoza

Traženo označiti ili dopisati kombinacije

 

a)        Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

X

b)       Vlak

 

c)        Brod

 

d)       Zrakoplov

 

e)        Kombinirani prijevoz

 

 

9.

Smještaj i prehrana

Označiti s X jednu ili više mogućnosti smještaja

 

 

a)        Hostel

 

b)       Hotel

 

c)        Pansion

 

d)       Prehrana na bazi polupansiona

 

 

e)        Prehrana na bazi punog pansiona

 X

 

f)         Drugo (upisati što se traži)

Centar za edukaciju Orahovica

 

10.

U cijenu ponude uračunati

Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X (za e)

 

a)        Ulaznice za

Disco,  ZOO-vrt, ranč, muzej

b)       Sudjelovanje u radionicama

X

c)        Vodiča za razgled grada

X

d)       Drugi zahtjevi

 

 

e)        Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije

X

 

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)

 

a)        posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju

X

 

b)       zdravstvenog osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

 

 

c)        otkaza putovanja

X

 

d)       troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti

 

 

e)        oštećenja i gubitka prtljage

 

 

    12.  Dostava ponude

 

Rok dostave ponuda je: PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH, Drinska 12A, 31000 Osijek

                                                                                          

 (do16 studenog. 2017. u 15. sati)

Javno otvaranje ponuda održat će se u : PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH, Drinska 12A, 31000 Osijek¸ dana 20. studenog 2017.

u 12:00 sati

sati.

 

 

 

 

 

 

1.      Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid :

a) dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra ) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije,

b) presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.

 

Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a)        Dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu)

b)        Dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika police)

              

                 Napomena:

 

                      1)      Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

                                a)  prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koja udovoljavanju propisima

                                b)  osiguranje odgovornosti i jamčevine

                      2)      Ponude trebaju biti:

                                a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

                                b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku

                      3)      U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskom uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenog roka

                      4)      Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike.

 

                Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz dostavljeni poziv, ako je to školska

                ustanova označila pod brojem 10. Točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.