Zakoni i pravilnici

 

Statut

Pravilnik o kućnom redu

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

 

Pravo na pristup informacijama

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup imformacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama - Obrazac 2

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - Obrazac 3

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - Obrazac 4

 

 

Odgoj i obrazovanje

 

Odluka o početku i završetku nast. godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika OŠ i SŠ za šk. g. 2020./2021.

Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića Bobita

Godišnji plan i program rada osnovne škole

Godišnji plan i program rada srednje škole

Godišnji plan i program rada učeničkog doma

Školski kurikulum za osnovnu školu

Školski kurikulum za srednju školu

Školski kurikulum za učenički dom

Organizacija smjena

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave (OBRAZAC)

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (OBRAZAC)  

Izvedbeni plan i program terenske nastave (OBRAZAC)

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim nastavnim sredstvima

Kurikulum građanskog odgoja

Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

Razvojni plan

Suglasnost

 

Financijsko poslovanje

 

Polugodišnje financijsko izvješće 1.1.2021. - 30.6.2021.

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća

Bilješke uz polugodišnje financijsko izvješće

Odluka o usvajanju Fin. izvješća za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Fin. plana za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje financijskog izvješća za 2020.

Izvještaj proračuna i izvanproračunskih korisnika za 2020.

Financijski plan prihoda 2021.

Financijski plan rashoda 2021.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (FINA)

               Prijedlog financijskog plana PKCM-a za 2019. i prijedlog plana za 2020. te 2021. godinu

               Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu i projekcije za 2019. te 2020. godinu

Plan nabave 2021. godinu

Ovjereni dio financijskog plana za 2019. godinu

 

 

Dječji vrtić

 

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07, 94/13)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2021./2022.

Zahtjev za upis u vrtić

Upitnik za roditelje pri upisu u vrtić

Izjava o plaćanju

Pravilnik o cijenama korištenju usluga dječjeg vrtića

Cjelodnevni obrok

 

 

Osnovna škola

 

Obavijest o upisu u 1. razred

Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Upisnica u osnovnu školu (OBRAZAC)

Upis u I. razred u drugu osnovnu školu izvan upisnog područja (OBRAZAC)  

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

 

 

Srednja škola

 

Upisi u srednju školu 2021./2022. - natječaj

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Upisnica u srednju školu (OBRAZAC)

Ugovor o izvođenju praktične nastave (OBRAZAC)

 

Državna matura

Nacionalni centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Pravilnik o polaganju državne mature

Priručnik za prijavu ispita državne mature

Ispitni katalozi

 

 

Završni rad

Vremenik izradbe i obrane završnog rada

Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada

Prijavnica za obranu završnog rada (OBRAZAC)

Predložene teme završnih radova

Upute za izradbu završnog rada

List za ocjenjivanje završnog rada

 

 

e-Dnevnik

 

CARNet

 

Korisne poveznice

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet)    

Portal za škole